Gebruiksvoorwaarden en Privacy beleid

Op deze website en op de diensten aangeboden via deze website zijn de hierna volgende wettelijke bepalingen van toepassing inzake gebruik en bescherming van de persoonlijke gegevens. Door de toegang tot, of het gebruik van deze website aanvaardt u de voorwaarden hierna beschreven en alle voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen waarnaar hierna wordt verwezen.

Version TU-NL 2010-07
Deze bepalingen en voorwaarden van gebruik ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van deze website (de "Site"), en wijzigen of vervangen geenszins de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst welke u kunt hebben met CompuSoft Software NV (afgekort CompuSoft), ondernemingsnummer BE0447677863, haar dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen. Door het gebruik van deze site, verklaart en garandeert u dat u ouder bent dan de leeftijd van 18 jaar en wettelijk in staat bent om de Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Als u de Site namens een rechtspersoon gebruikt, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om deze Gebruiksvoorwaarden namens de rechtspersoon te aanvaarden, en dat de rechtspersoon ermee instemt om CompuSoft Software NV schadeloos te stellen voor schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Eigenaar van de Site en zijn Inhoud
Deze site is eigendom van de NV CompuSoft Software. Tenzij anders vermeld, is de informatie van deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, data, foto's, bewegende beelden, geluid, afbeeldingen, software, en de grafische voorstelling en indeling daarvan ("Inhoud"), eigendom van CompuSoft Software NV, van haar licentiegevers, of van derde data of beeldmateriaal-leveranciers. Alle elementen van de site zijn beschermd door het auteursrecht, het handelsrecht, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendom.

Gebruik van de Site
Deze Site en de Inhoud zijn bedoeld voor klanten van CompuSoft Software NV en hun relaties. U mag geen gebruik maken van deze Site of de Inhoud voor een doel dat niet gerelateerd is met uw activiteiten met CompuSoft Software NV.
Welbepaald is het niet toegestaan om:
(a) het downloaden, kopiëren, of opnieuw verzenden van een gedeelte of het geheel van de Site of de Inhoud zonder, of in strijd met een schriftelijke licentie of overeenkomst met CompuSoft Software NV;
(b) data mining, robots of soortgelijke middelen om gegevens te verzamelen of te extraheren te gebruiken;
(c) gegevens te manipuleren of de site of de inhoud anders weer te geven met behulp van framing of dergelijke navigatiehulpmiddelen en technologie;
(d) de registratie, het inschrijven, het uitschrijven, het bestellen, het aan- en afmelden of pogingen om de registratie, inschrijving of uitschrijving, bestelling, aan-of afmelden voor één of meer CompuSoft Software producten of diensten in naam van een andere partij als u niet expliciet wordt toegestaan door deze partij om dat te doen; en
(e) het gebruik van de Site of de Inhoud anders dan voor het beoogde doel.
Een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook van toepassing zijnde wetten schenden waaronder, zonder beperking, copyrights en handelsmerk wetten, de wetten met betrekking tot privacy en communicatie en de toepasselijke regelgeving en statuten. U verklaart en garandeert dat u voldoet aan alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief, zonder beperking, die met betrekking tot het internet, data, e-mail, privacy en de overdracht van technische gegevens uit de Verenigde Staten, België of het land waar u woont.

Copyright Klachten
Als u van mening bent dat materiaal op de Site wordt gebruikt waarbij inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht dat u bezit of controleert, kunt u dergelijke inbreuk ter kennisgeving melden bij:
CompuSoft Software NV - Bretheistraat 148 - B-3600 Genk - België
E-mail: copyright(at)clininet.com

Handelsmerken
CompuSoft Software's handelsmerken, de CliniNET logo en elk ander product- of dienstnaam of slogan op de site zijn handelsmerken van CompuSoft Software NV en haar toeleveranciers of licentiegevers, en mogen niet worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CompuSoft Software NV of van de toepasselijke merkenrechthouder. U mag geen gebruik maken van metatags, of andere "verborgen tekst" gebruiken waarin "CompuSoft Software", "CliniNET" of een andere naam, handelsmerk of productnaam van CompuSoft Software NV voorkomt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is bovendien niet toegelaten om de look en feel van de site, inclusief alle headers van pagina's, grafische ontwerpen, iconen en scripts te kopiëren, na te maken of te gebruiken, zowel geheel als gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's vermeld in de site zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of leverancier of houden op heen enkele wijze een goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van onzentwege in.

Links
U mag geen gebruik maken van een CompuSoft Software logo of van ander merk-gebonden grafisch materiaal van CompuSoft Software NV om gebruikers van een andere site naar deze site te verbinden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van CompuSoft Software NV. U mag verder ook geen CompuSoft Software handelsmerk, logo of andere vertrouwelijke informatie, met inbegrip van de CompuSoft Software Inhoud van deze site in een frame opnemen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CompuSoft Software NV. CompuSoft Software NV maakt geen aanspraak en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, zowel direct of indirect, de kwaliteit, inhoud, aard of betrouwbaarheid van websites van derden die toegankelijk zijn gesteld via een hyperlink op de site, of websites die linken naar de site. Dergelijke sites zijn niet onder de controle van de CompuSoft Software NV en CompuSoft Software NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site of enige koppeling in een gekoppelde site, of voor een herziening, wijzigingen of updates van dergelijke sites. CompuSoft Software NV biedt deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak aan, en het opnemen van een link impliceert geenszins affiliatie, goedkeuring of aanvaarding van de daarin opgenomen informatie door CompuSoft Software NV. Wanneer u de site verlaat, moet u zich ervan bewust zijn dat onze voorwaarden en privacy bepalingen niet langer van toepassing zijn op de gekoppelde sites. Bij het navigeren dient u hiervoor, van elke site, de van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen, inclusief de privacy en het verzamelen van gegevens, na te gaan. De deelname, correspondentie of zakelijke transacties met derden via deze site, met betrekking tot de betaling en levering van verwante goederen of diensten, en met betrekking tot andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties geschieden uitsluitend tussen u en de betrokken derde. U gaat ermee akkoord dat CompuSoft Software NV niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies, schade of andere zaken van welke aard ook ontstaan als gevolg van dergelijke transacties.

Registratiegegevens en Beveiliging van Gegevens
Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Site, gaat u akkoord om:
(a) accurate, actuele en volledige informatie over u in te geven zoals gevraagd wordt door het inschrijfformulier op de site ("Registratiegegevens");
(b) het onderhouden en tijdig bijwerken van de registratie van gegevens, en alle andere informatie die u ons verstrekt nauwkeurig en actueel bij te houden;
(c) ervoor te zorgen dat uw identificatie en uw wachtwoord beveiligd blijven;
(d) CompuSoft Software NV onverwijld in kennis te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of identificatiegegevens of van andere schending van de beveiliging;
(e) alle verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en/of uw identificatiegegevens, en
(f) alle risico's te aanvaarden welke onbevoegde toegang tot de Registratiegegevens en alle andere informatie die u ons verstrekt kan veroorzaken.

Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord CompuSoft Software NV, haar dochtermaatschappijen, aangesloten maatschappijen, licentiegevers, medewerkers, agenten, derde informatieverstrekkers, providers en onafhankelijke contractanten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria) die voortkomen uit of in verband staat met elk User Content die u plaatst, opslaat of anderszins verzendt via de site, met uw gedrag, met uw gebruik of uw onmogelijkheid om de site te gebruiken, met uw inbreuk of vermeende schending van de Site Voorwaarden, met uw onbevoegd gebruik van de inhoud van de CompuSoft Software Site, of met uw schending van andere rechten.

Waarborgen
DEZE SITE EN DE INHOUD VAN DE COMPUSOFT SOFTWARE SITE WORDEN "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN COMPUSOFT SOFTWARE TER BESCHIKKING GESTELD EN COMPUSOFT SOFTWARE NV EN HAAR BESTUURDERS, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, AGENTEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, MET BETREKKING TOT WAARBORGEN, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. COMPUSOFT SOFTWARE NV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR OM HET EVEN WELKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE OF VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF UIT DE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE SITE. DE FUNCTIES EN TOEPASSINGEN BESCHIKBAAR OP DEZE SITE OF VIA DEZE SITE ZIJN NIET GEWAARBOGD OM STEEDS BESCHIKBAAR TE ZIJN EN/OF OM ZONDER FOUTEN OF GEBREKEN TE FUNCTIONEREN. UZELF, EN NIET COMPUSOFT SOFTWARE NV, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR EVENTUELE ONDERHOUD, HERSTELLING EN CORRECTIE NAAR AANLEIDING VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF VAN DE INHOUD VAN DE SITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE SITE OF DE INHOUD VAN DE SITE VRIJ IS VAN BESMETTING DOOR VIRUSSEN OF IETS ANDERS MET CONTAMINERENDE OF VERNIETIGENDE EIGENSCHAPPEN.
CompuSoft Software NV levert redelijke inspanningen om de nauwkeurigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de Site en de Inhoud van de Site te bekomen maar geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de Site of de Inhoud van de Site. In sommige staten en landen is het niet toegestaan om impliciete garanties of aansprakelijkheid voor bepaalde categorieën van schade uit te sluiten of te beperken. Daarom kunnen sommige of alle van de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn voor zover zij worden verboden of vervangen door de overheid of nationale bepalingen.

Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZAL COMPUSOFT SOFTWARE NV, HAAR BESTUURDERS, LEDEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN OM HET EVEN WELKE AARD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS TEN GEVOLGE VAN OM HET EVEN WELKE ACTIE, ONRECHT OF NALATIGHEID, VERGISSING, WEGLATING, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAILS, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGING IN VERWERKING, FUNCTIONELE TEKORTKOMINGEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONBEVOEGDE TOEGANG EN COMMUNICATIEFOUTEN WELKE OP ENIGE WIJZE VERBONDEN ZIJN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE, DE DIENSTEN VAN COMPUSOFT SOFTWARE NV OF DE INHOUD VAN DE SITE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN COMPUSOFT SOFTWARE NV, HETZIJ IN OVEREENKOMST, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID, HETZIJ ACTIEF, PASSIEF OF TOEGEREKEND), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE, ALS GEVOLG VAN OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HOGER ZIJN DAN DE RECHTEN WELKE U BETAALT, VOOR ZOVER RECHTEN DOOR COMPUSOFT SOFTWARE NV WORDEN GEVRAAGD, VOOR DE TOEGANG OF VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE.

Toepasselijk Recht
Ieder geschil met betrekking tot of op enigerlei wijze gerelateerd met uw gebruik van de Site of de Inhoud zal worden voorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage in Brussel, België, behalve wanneer, voor zover u op enigerlei wijze de intellectuele eigendomsrechten van CompuSoft Software heeft overtreden of gedreigd om te overtreden, CompuSoft Software NV eenzijdig kan verkiezen om het geschil voor om het even welke Belgische rechter voor te leggen. Arbitrage op grond van deze bepaling wordt uitgevoerd door een enkele arbiter. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan worden ingevoerd als een beslissing in een bevoegde rechtbank.

Beëindiging
Niettegenstaande de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van deze Site, behoudt CompuSoft Software NV zich het recht voor om, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw account te beëindigen en/of uw gebruik van de site te blokkeren.

Diverse Bepalingen
Een ontheffing van een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden van de Site of van de Inhoud van de Site wordt slechts van kracht wanneer het schriftelijk en ondertekend is door CompuSoft Software NV. Indien een beding in deze Gebruiksvoorwaarden van de Site wordt geconstateerd welke niet uitvoerbaar is, zal het beding geen invloed hebben op een andere bepaling van de Gebruiksvoorwaarden en blijft elk andere bepaling volledig van kracht. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden
CompuSoft Software NV behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van de Site en van de Inhoud van de Site op elk moment en naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen. Bij elke verandering wordt de "Versie" datum bovenaan de Gebruiksvoorwaarden aangepast. Eventuele wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden zijn onmiddellijk van kracht bij de publicatie op de Site. Het gebruik van de Site na de publicatie van nieuwe Gebruiksvoorwaarden impliceert uw goedkeuring en aanvaarding van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan om steeds de Gebruiksvoorwaarden na te gaan wanneer u een bezoek brengt aan een van onze websites.

De AVG (Engels: GDPR) is de wetgeving die door de EU voor haar lidstaten is opgesteld om het verwerken van persoonlijke gegeven te reguleren. Ook regelt AVG het recht om vergeten te worden en het recht om voldoende te worden geïnformeerd bij ongeoorloofd gebruik van de betrokken data.

Definities
De AVG onderscheidt de Data-Verantwoordelijke en de Data-Verwerker als betrokken partij.
De Verwerkingsverantwoordelijke is de verantwoordelijke voor het verwerken van specifieke data. Hij bepaalt en informeert de Verwerker hoe hij de specifieke data verwerkt en waarom. De Verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor instaan dat de verwerking wettig is, een specifiek doel dient én transparant wordt uitgevoerd.
De Verwerker is de entiteit die de data verwerkt zoals de Verwerkingsverantwoordelijke die aanlevert. De Verwerker moet logs bijhouden van de bewerking en is verantwoordelijk voor incidenten bij het verwerken van de data. De Verwerker moet er tevens voor zorgen dat enige derde partij die hij inhuurt in verband met de Verwerking, volledig conform de AVG werkt. Dergelijke partijen duidt de AVG aan met de term ‘sub-Verwerkers’ en de Verwerker is volledig verantwoordelijk voor inbreuken die volgen uit het inhuren van een sub-Verwerker.
CompuSoft Software werkt met de volgende Verwerkers:
- Combell Group NV, Skaldenstraat 121 te 9042 Gent (ISO 9001:2000 certified) voor data- en site hosting,
- Spryng B.V., Amsterdam voor sms diensten.

Betrokken diensten
De volgende diensten van CompuSoft Software zijn onderworpen aan de AVG directieven:

Klantenadministratie
Data met betrekking tot de administratie van CompuSoft Software: klanten- en leveranciersgegevens, administratieve gegevens licentienemers en abonnementen softwarediensten: identificatiegegevens naam, adres, telefoon, e-mail, licentienummers, rijksregisternummer, Riziv nummers, inloggegevens en wachtwoorden, historiek van facturen, betalingen en licentiewijzigingen.
Voor deze datasets treedt CompuSoft Software op als Verwerkingsverantwoordelijke en treedt Combell Group NV op als Verwerker.

Klantenondersteuning en abonnementsopvolging
Identificatie licentiehouders en abonnees, historiek inlogprocedures met identificatie, locatie en IP registratie, historiek update-installaties met identificatie, locatie en IP registratie.
Voor deze datasets treedt CompuSoft Software op als Verwerkingsverantwoordelijke en treedt Combell Group NV op als Verwerker.

Database Hosting
Hosting van de SQL databases van klanten voor CliniNET Departemental, CliniNET Online, CliniNET Express, CliniNET HUB en MyBooks.
Voor deze datasets treedt de klant of abonnee van CompuSoft Software diensten op als Verwerkingsverantwoordelijke en treedt CompuSoft Software en Combell Group NV op als Verwerker.

Agendabeheer
Hosting van de CliniNET internet agenda’s. Afspraakgegevens zoals naam, geboortedatum, rijksregisternummer en motief van de afspraak worden bewaard tot de gegevens door de klant worden gesynchroniseerd.
Voor deze datasets treedt de klant of abonnee van CompuSoft Software diensten op als Verwerkingsverantwoordelijke en treedt CompuSoft Software en Combell Group NV op als Verwerker.

Synchronisatiediensten
Verwerking van synchronisatiegegevens tussen klanten en externe diensten of tussen gehoste databases en externe diensten zoals hl7 verbindingen, sms services, afsprakensynchronisatie enz.
Voor deze datasets treedt de klant of abonnee van CompuSoft Software diensten op als Verwerkingsverantwoordelijke en treedt CompuSoft Software en Combell Group NV of Spryng BV op als Verwerker.

Uw rechten als ‘data-subject’ tegenover CompuSoft Software als Verwerkingsverantwoordelijke of als Verwerker.
CompuSoft Software houdt gegevens bij van klanten en leveranciers alsook van personen met wie zij contact heeft om aan verplichtingen onder een Overeenkomst te kunnen voldoen (facturatiecontact, abonnementscontact, escalatiecontact voor Security Incidenten, technische contactpersonen, enzovoort).

Uw recht om vergeten te worden
Data subjects hebben het recht te vereisen dat de Verwerker hun data wist, als het doel waarvoor de data origineel werd verzameld, is vervallen. U kunt hetzelfde eisen als u uw toestemming intrekt, en/of een redelijk bezwaar aandraagt tegen de wijze waarop CompuSoft Software de data verwerkt.
Het is onze verantwoordelijkheid om mogelijke onderaannemers die bij de serviceverlening betrokken zijn, te contacteren opdat zij ook kopieën van (of links naar) uw data verwijderen. Zulke partijen kunnen namelijk sub-Verwerker zijn en dan is het de verantwoordelijkheid van ons, als Verwerker, dat ook zij conform de AVG acteren.
Aanvragen hieromtrent kunnen gericht worden aan gdpr@compusoft-software.com. U ontvangt dan een ontvangstbewijs van uw aanvraag.

Recht om te weten welke data hoe wordt verwerkt
Personen hebben het recht te weten welke data CompuSoft Software aanhoudt; ook mogen zij correcties opdragen als de data incorrect of incompleet is. Verder mag een data subject ons om gerelateerde informatie vragen, zoals:
- De termijn waarover de informatie zal worden bewaard;
- Onze justificatie voor het bewerken;
- Welke personen / organisaties toegang hebben tot de informatie.
Afhankelijk van het type data, verstrekken we directe (beveiligde) toegang ertoe of leveren een direct kopie op in een industriestandaard formaat (bijvoorbeeld in het CSV-formaat).
Merkt u op dat data subjects deze informatie met ‘redelijke intervallen’ kunnen opvragen, hetgeen bijvoorbeeld inhoudt dat een contactpersoon voor facturen geen maandelijkse update mag vragen van gegevens zoals opgeslagen e-mailadres, naam en aanhef.
Aanvragen hieromtrent kunnen gericht worden aan gdpr@compusoft-software.com. U ontvangt dan een ontvangstbewijs van uw aanvraag.

Recht op datamigratie
U hebt het recht uw data naar een andere Verwerker te verhuizen. CompuSoft Software zal dan, volgens de gangbare uurtarieven, uw data in een industriestandaard formaat aanleveren binnen één maand na uw verzoek daartoe.
Aanvragen hieromtrent kunnen gericht worden aan gdpr@compusoft-software.com. U ontvangt dan een ontvangstbewijs van uw aanvraag.

Onze facturen, naar aanleiding van licenties, diensten en abonnementen, worden per e-mail verzonden vanuit het admin adres van compusoft-software.com naar het e-mailadres dat door de klant wordt gebruikt om met ons te communiceren.
Op verzoek van de klant kunnen onze facturen en herinneringen naar een ander e-mailadres of per post worden verzonden.

De hele inhoud van de website (zowel foto's, teksten, animatie etc...) is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gewijzigd of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CompuSoft Software nv.
CompuSoft Software, CliniNET, MyCliniNET, CliniNET Departemental, CliniNET Exchange, CliniNET Express, CliniNET WebAgenda, CliniNET Hub en CliniNET WebUpdate zijn handelsmerken van CompuSoft Software nv.
Beeldmateriaal copyright © Getty Images, Inc. en Graphic Stock.