Licentievoorwaarden

Op de producten en diensten aangeboden op deze website zijn de hierna volgende gebruikslicenties en gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de producten en de diensten in het algemeen en de hostingdiensten in het bijzonder aanvaardt u de voorwaarden hierna beschreven en alle voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen waarnaar hierna wordt verwezen.

De gebruikslicentie is van toepassing op de volgende producten: CliniNET Departemental, CliniNET Exchange, CliniNET Express, CliniNET Online, CliniNET Hub.

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DAARONDER MET NAME BEGREPEN DE BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT: GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 2; OVERDRAAGBAARHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 4; GARANTIE ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 6 EN 7; AANSPRAKELIJKHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 8; EN SPECIFIEKE BEPALINGEN EN UITZONDERINGEN ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 13. U STEMT ERMEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST GELIJK IS AAN ELKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WAAROVER U HEEFT ONDERHANDELD EN DIE U HEEFT ONDERTEKEND. DEZE OVEREENKOMST IS AFDWINGBAAR JEGENS U EN ELKE RECHTSPERSOON DIE DE SOFTWARE HEEFT VERKREGEN EN TEN BEHOEVE WAARVAN DEZE WORDT GEBRUIKT; INDIEN VAN TOEPASSING BIJVOORBEELD UW WERKGEVER. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN.
Het is mogelijk dat u rechtstreeks met CompuSoft Software nv een andere overeenkomst heeft afgesloten (bijvoorbeeld een volumelicentieovereenkomst) die deze overeenkomst of delen daarvan aanvult of vervangt.
Alle intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot de Software berusten bij CompuSoft Software nv en haar leveranciers. De Software wordt niet aan u verkocht, maar onder licentie verstrekt. CompuSoft Software nv staat u slechts toe de Software te kopiëren, downloaden, installeren, gebruiken of anderszins te profiteren van de functionaliteit of intellectuele eigendomsrechten in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.
DE SOFTWARE KAN EEN PRODUCTACTIVERINGSVOORZIENING OF ANDERE TECHNOLOGIE BEVATTEN TER VERHINDERING VAN ONGEOORLOOFD KOPIËREN. DE ACTIVERINGSTECHNOLOGIE KAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VERHINDEREN INDIEN U ZICH NIET HOUDT AAN DE ACTIVERINGSPROCEDURE ZOALS BESCHREVEN IN DE SOFTWARE EN DE DOCUMENTATIE.

1. Definities
"CompuSoft Software" of afgekort "CompuSoft" betekent CompuSoft Software nv, een naar het recht van België gevestigde vennootschap met ondernemingsnummer BE0447677863, kantoorhoudende Bretheistraat 148, B-3600 Genk.
"Computer" betekent een computer die informatie in digitale of gelijksoortige vorm leest en manipuleert teneinde een specifiek resultaat te behalen, gebaseerd op een reeks instructies.
"Intern Netwerk" betekent een particulier netwerk dat uitsluitend toegankelijk is voor werknemers en individuele opdrachtnemers (zoals uitzendkrachten) van een specifieke onderneming of soortgelijke bedrijfseenheid. Tot het Interne Netwerk behoren niet het internet of enige andere openbare netwerkgemeenschap, daaronder begrepen maar niet beperkt tot groepen, verenigingen of soortgelijke organisaties op basis van lidmaatschap of abonnement.
"Software" betekent (a) alle informatie die bij deze overeenkomst wordt verstrekt, daaronder begrepen maar niet beperkt tot (i) softwarebestanden of andere computerinformatie van CompuSoft Software of derden; (ii) voorbeeldbestanden, gegevensbestanden en meegeleverde foto's en afbeeldingen ("Bibliotheekbestanden") en (iii) bijbehorende schriftelijke materialen en bestanden ter uitleg ("Documentatie"); en (b) alle eventuele upgrades, gewijzigde versies, updates en aanvullingen van de Software waarop CompuSoft Software u te enigerlei tijdstip een licentie verleent (tezamen te noemen "Updates"), voor zover deze niet in een afzonderlijke overeenkomst zijn opgenomen.
"Toegestane Aantal" betekent één (1), tenzij anders is aangegeven volgens een geldige licentie (zoals een volumelicentie) afgegeven door CompuSoft Software.

2. Softwarelicentie
CompuSoft Software verleent u een niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken op de wijze en voor de doeleinden die in de Documentatie zijn omschreven, mits u de Software van CompuSoft Software of een van haar geautoriseerde licentiehouders heeft verkregen en u de bepalingen van deze overeenkomst naleeft.
2.1 Algemeen Gebruik. U mag één exemplaar van de Software installeren en gebruiken op uw compatibele Computer tot maximaal het Toegestane Aantal Computers; of
2.2 Toepassing op een server. U mag het toegestane aantal exemplaren van de Software installeren op het toegestane aantal Computer bestandsservers binnen uw Interne Netwerk voor het downloaden en installeren van de Software op andere Computers binnen uw intern computernetwerk tot maximaal het Toegestane Aantal Computers; of
2.3 Servergebruik. U mag het toegestane aantal exemplaren van de Software installeren op het toegestane aantal Computer bestandsservers binnen uw Interne Netwerk met het doel de Software te gebruiken met behulp van opdrachten, gegevens of instructies (zoals scripts) vanaf een andere Computer die is aangesloten op uw Interne Netwerk, mits het totale aantal gebruikers (niet het aantal gelijktijdige gebruikers) dat de Software gebruikt op, een dergelijke bestandsserver het Toegestane Aantal niet overschrijdt. Enig ander netwerkgebruik is niet toegestaan, hieronder begrepen doch niet beperkt tot het rechtstreeks gebruik van de Software dan wel met behulp van opdrachten, gegevens of instructies, (i) van of naar een Computer die niet is aangesloten op uw Interne Netwerk, voor Internet of webhostingdiensten of (ii) door enige gebruiker die niet gerechtigd is tot het gebruik van dit exemplaar van de Software middels een geldige licentie van CompuSoft Software; en (iii) als onderdeel van een systeem, workflow of dienst die toegankelijk is voor meer van het toegestane aantal gebruikers; en
2.4 Thuisgebruik of gebruik op een draagbare Computer. De eerste gebruiker van de Computer waarop de Software is geïnstalleerd mag een tweede exemplaar van de Software voor zijn of haar exclusief gebruik op een draagbare Computer of Computer bij hem of haar thuis installeren, op voorwaarde dat de Software op de draagbare Computer of Computer thuis niet tegelijkertijd met de Software op de primaire Computer wordt gebruikt.
2.5 Masterlicenties. Master- of artsenlicenties zijn licenties van CliniNET Departemental of CliniNET Express op naam van de zorgverlener en worden geïdentificeerd door een licentie-sleutel en door de naam van de zorgverlener. Een zorgverlener-licentiehouder kan zijn licentie op verschillende computers installeren maar mag slechts één exemplaar van de licentie op eenzelfde ogenblik simultaan gebruiken. Een zorgverlener-licentiehouder mag zijn licentie laten gebruiken door een andere zorgverlener voor zover de andere zorgverlener zelf beschikt over een masterlicentie op eigen naam en op voorwaarde dat de licentie met hetzelfde licentienummer op eenzelfde ogenblik niet simultaan wordt gebruikt.
2.6 Backup-exemplaar. U mag een redelijk aantal backup-exemplaren van de Software maken, op voorwaarde dat u de backup-exemplaren uitsluitend ten behoeve van archivering installeert of gebruikt.
2.7 Bibliotheekbestanden. U mag de meegeleverde Bibliotheekbestanden aanvullen doch u mag ze niet wijzigen, reproduceren en distribueren. U kunt geen merkrechten doen gelden met betrekking tot de Bibliotheekbestanden of daaruit of daarvan afgeleide werken.

3. Intellectueel eigendom
De Software en alle geautoriseerde kopieën die u daarvan maakt, zijn intellectueel eigendom van CompuSoft Software NV en haar leveranciers. De structuur, organisatie en code van de Software behoren tot de beschermde, niet openbare en vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen (trade secrets) van CompuSoft Software NV en haar leveranciers. De Software is wettelijk beschermd, onder meer door de auteurswetten en door internationale verdragsbepalingen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteengezet, worden u onder deze overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten inzake de Software verleend, en zijn alle rechten die hierbij niet uitdrukkelijk worden verleend voorbehouden door CompuSoft Software en haar leveranciers.

4. Beperkingen
4.1 Kennisgevingen. Het is u niet toegestaan de Software te kopiëren, behalve voor zover bepaald onder artikel 2 en 13. Alle toegestane kopieën die u maakt, dienen dezelfde kennisgevingen met betrekking tot het auteursrecht en andere eigendomsrechten te bevatten als zijn aangebracht op of in de Software.
4.2 Wijziging niet toegestaan. U mag de Software niet wijzigen, aanpassen of vertalen. U mag de Software niet aan reverse engineering onderwerpen, decompileren, deassembleren of anderszins trachten de broncode van de Software te achterhalen, behoudens voor zover decompileren uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijke regelgeving, en nodig is om de Software met een ander softwareprogramma te kunnen gebruiken.
4.3 Afscheiden is niet toegestaan. De Software kan verschillende toepassingen, hulpprogramma's en onderdelen bevatten, kan meer platforms en talen ondersteunen en kan aan u worden verstrekt op meerdere gegevensdragers of in de vorm van meer exemplaren. De Software is echter ontworpen en wordt aan u verstrekt als een enkel product dat moet worden gebruikt als product op Computers volgens artikel 2 en 13. U bent niet verplicht alle onderdelen van de Software te gebruiken, maar u mag de samenstellende onderdelen van de Software niet afscheiden voor gebruik op verschillende Computers. U mag de onderdelen van de Software niet ontbundelen of opnieuw verpakken voor distributie, overdracht of wederverkoop. Zie artikel 13 voor specifieke uitzonderingen op dit artikel.
4.4 Overdracht niet toegestaan. HET IS U NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE OF ENIG DEEL DAARVAN TE VERHUREN, TE VERKOPEN, IN LEASE OF IN SUBLICENTIE TE GEVEN, OP DE COMPUTER VAN EEN DERDE PERSOON TE LATEN KOPIËREN OF UW RECHTEN OP DE SOFTWARE OVER TE DRAGEN, BEHOUDENS VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST. U mag daarentegen wel al uw rechten op het gebruik van de Software aan een derde natuurlijke of rechtspersoon overdragen, onder de voorwaarde dat: (a) u daarbij ook overgaat tot overdracht aan de (rechts)persoon in kwestie van (i) deze overeenkomst en (ii) de/het serienummer(s), de Software en alle overige software of hardware die met de Software is gebundeld, verpakt of standaard wordt geïnstalleerd, inclusief alle kopieën, updates, upgrades en eerdere versies, (b) u geen kopieën achterhoudt, daaronder begrepen backups en kopieën die op een computer zijn opgeslagen en (c) de ontvangende partij instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en alle andere voorwaarden en bepalingen waaronder u een geldige licentie voor de Software hebt verkregen. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE MAG U GEEN KOPIEËN VAN DE SOFTWARE OVERDRAGEN, DIE ZIJN BESTEMD VOOR EDUCATIE, OP PROEF ZIJN VERKREGEN OF ANDERSZINS NIET VOOR DE HANDEL ZIJN BESTEMD. CompuSoft Software kan verlangen dat u en de ontvanger vóór de overdracht schriftelijk bevestigen deze overeenkomst na te leven, informatie over uzelf aan CompuSoft Software verstrekken en zich als eindgebruiker van de Software registreren. U dient voor de overdracht rekening te houden met 4-6 weken. Neem voor meer informatie contact op met CompuSoft Software.

5. Updates
Indien de Software een upgrade of update van een voorgaande versie betreft, dient u een geldige licentie te bezitten voor het gebruik van die voorgaande versie om de upgrade of update. Alle upgrades en updates worden aan u verstrekt op basis van een licentiewisseling. U stemt ermee in dat u door een upgrade of update te gebruiken vrijwillig het recht opgeeft om een eerdere versie van de Software te gebruiken. Bij wijze van uitzondering mag u de vorige versie van de Software op uw computer blijven gebruiken uitsluitend ter assistentie bij de overgang naar de upgrade of update op voorwaarde dat: (a) de upgrade of update en de vorige versie(s) van de Software op dezelfde Computer worden geïnstalleerd. CompuSoft Software kan aan de verlening van een licentie van upgrades and updates nadere of afwijkende voorwaarden verbinden.
Wanneer interfaces en koppelingen met externe systemen vanuit een CompuSoft Software toepassing worden gebruikt vereist het gebruik van de CompuSoft Software toepassing dat de CompuSoft Software toepassing mits een updateabonnement gedurende de gebruiksperiode naar de laatste versie van de toepassing wordt bijgewerkt.

6. Beperkte garantie
Tenzij anders is aangegeven in artikel 13, garandeert CompuSoft Software aan de natuurlijke of rechtspersoon die het eerst een licentie voor de Software heeft verworven voor gebruik op Computers in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, dat de Software voor een periode van negentig (90) dagen vanaf het moment van ontvangst van de Software in hoofdzaak in overeenstemming met de Documentatie zal functioneren als deze op het aanbevolen besturingssysteem en de aanbevolen hardwareconfiguratie wordt gebruikt. Niet-wezenlijke variaties in de prestaties in vergelijking met hetgeen is beschreven in de Documentatie gelden niet als reden om aanspraak te maken op de garantie. DEZE BEPERKTE GARANTIE GELDT NIET VOOR PATCHES (FOUTHERSTELLINGEN), PRE-RELEASE (BETA), TRYOUT, STARTER- EVALUATIE-, PROEF- EN NIET VOOR WEDERVERKOOP BESTEMDE EXEMPLAREN VAN SOFTWARE DAN WEL WEBSITES OF ONLINEDIENSTEN (Zie artikel 13). Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient u de Software, vergezeld van een bewijs van aankoop, binnen voornoemde negentig (90) dagen terug te sturen. Indien de Software niet in hoofdzaak volgens de Documentatie functioneert, blijft de gehele aansprakelijkheid van CompuSoft Software en de aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede uw exclusieve verhaalsmogelijkheid en uitsluitende recht, beperkt, ter keuze van CompuSoft Software, tot hetzij vervanging van de Software, hetzij restitutie van de licentievergoeding die u voor de Software hebt betaald. DE IN DIT ARTIKEL BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE EN NAUW OMSCHREVEN RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD. Voor verdere informatie omtrent garanties, dient u de informatie met betrekking tot specifieke rechtsgebieden aan het eind van deze overeenkomst te raadplegen, indien aanwezig, of contact op te nemen met CompuSoft Software.

7. Uitsluiting
DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE VERMELDT DE ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID TER ZAKE VAN SCHENDING VAN GARANTIES DOOR COMPUSOFT SOFTWARE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN OF HAAR LEVERANCIERS. BEHOUDENS DE VOORNOEMDE BEPERKTE GARANTIE EN ELKE GARANTIE, BEPALING, VERKLARING OF VOORWAARDE WAARVOOR GELDT DAT UITSLUITING OF BEPERKING NIET IS TOEGESTAAN ONDER HET OP U VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT IN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD, LEVEREN COMPUSOFT SOFTWARE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN HAAR LEVERANCIERS DE SOFTWARE EN TOEGANG TOT WEBSITES, ONLINE DIENSTEN EN CD-DIENSTEN "AS IS" EN MET ALLE FOUTEN EN SLUITEN ZIJ UITDRUKKELIJK ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF BEPALINGEN, BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT ENIGE KWESTIE UIT, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES INZAKE PRESTATIES, BEVEILIGING, AFWEZIGHEID VAN EEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, OF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, INTEGRATIE, ONGESTOORD GENOT, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.
De bepalingen van artikel 7 en artikel 8 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst gelden, ongeacht de oorzaak van deze beëindiging, maar hierdoor wordt geen recht geïmpliceerd of in het leven geroepen tot verder gebruik van de Software na beëindiging van deze overeenkomst.

8. Beperking van aansprakelijkheid
BEHOUDENS HET HIERBOVEN VERMELDE EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL EN EVENTUELE AFWIJKENDE BEPALINGEN IN ARTIKEL 13 ZIJN COMPUSOFT SOFTWARE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, VORDERINGEN OF KOSTEN, DAARONDER BEGREPEN GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE OF GEDERFDE WINST OF GEMISTE BESPARINGEN, BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE OF TEKORTKOMING IN DE NALEVING VAN EEN EVENTUELE ZORGPLICHT OF VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN COMPUSOFT SOFTWARE OF EEN LEVERANCIER OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG VOOR ZOVER ZIJ ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IN UW RECHTSGEBIED ZIJN TOEGESTAAN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN COMPUSOFT SOFTWARE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN VAN HAAR LEVERANCIERS OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKING GELDT OOK IN GEVAL VAN EEN FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE TEKORTKOMING OF EEN TEKORTKOMING VAN DE FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Niets in deze overeenkomst dient te worden opgevat als een beperking van CompuSoft Software's aansprakelijkheid jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel tengevolge van CompuSoft Software's nalatigheid of bedrog (fraude). CompuSoft Software treedt op namens haar gelieerde vennootschappen en leveranciers waar het de afwijzing, uitsluiting en/of beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid betreft, doch niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden. Voor verdere informatie dient u de informatie met betrekking tot specifieke jurisdicties aan het eind van deze overeenkomst te raadplegen, indien aanwezig, of contact op te nemen met CompuSoft Software.

9. Exportbepalingen
U verbindt zich ertoe de Software niet te verzenden, over te brengen of te exporteren naar landen, of te gebruiken op enigerlei wijze waarvoor een verbod geldt op grond van de Export Administration Act (wet op de exportadministratie) van de Verenigde Staten van Amerika of andere exportwetten, -beperkingen of -regelgeving. Alle rechten tot gebruik van de Software zijn verleend onder de voorwaarde dat die rechten vervallen indien u verzuimt de bepalingen van deze overeenkomst na te leven.

10. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door en zal worden uitgelegd overeenkomstig het van kracht zijnde recht in België. De Belgische rechtbanken hebben niet-exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen betreffende of gerelateerd aan deze overeenkomst.

11. Algemene bepalingen
Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van partijen die handelen als consument. Deze overeenkomst kan alleen door een schriftelijk document worden gewijzigd dat is ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van CompuSoft Software. Dit is de gehele overeenkomst tussen CompuSoft Software en u met betrekking tot de Software en deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, mededelingen of reclame met betrekking tot de Software.

12. Naleving van licenties
Indien u een bedrijf, vennootschap of organisatie bent, of indien u de Software voor professionele doeleinden gebruikt, stemt u ermee in dat u op verzoek van CompuSoft Software of haar bevoegde vertegenwoordiger binnen dertig (30) dagen volledig gedocumenteerd zult verklaren dat uw gebruik van alle software van CompuSoft Software op het moment van het verzoek in overeenstemming is met uw geldige licenties van CompuSoft Software.

13. Specifieke bepalingen en uitzonderingen
Dit artikel bevat specifieke bepalingen die verband houden met bepaalde onderdelen van de Software en de beperkte uitzonderingen op de bovengenoemde bepalingen en voorwaarden. Voor zover een bepaling in dit artikel in strijd is met een andere bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst treedt dit artikel in de plaats van een dergelijke andere bepaling of voorwaarde.
13.1 Aanvullende voorwaarden voor pre-release Software. Indien de Software een pre-commerciële versie of beta Software ("Pre-release Software") is, is dit artikel van toepassing. Pre-release Software is een pre-release versie en geen eindproduct van CompuSoft Software en kan bugs, fouten en andere problemen bevatten die mogelijk tot systeem- of andere fouten en gegevensverlies kunnen leiden. CompuSoft Software mag de de Pre-release Software nimmer commercieel uitbrengen. Indien u de Pre-release Software hebt ontvangen ingevolge een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, is uw gebruik van de Software tevens onderworpen aan de bepalingen van een dergelijke overeenkomst. U retourneert of vernietigt op verzoek van CompuSoft Software of bij de commerciële uitbrenging van de Software alle Pre-release Software. UW GEBRUIK VAN PRE-RELEASE SOFTWARE GESCHIEDT OP UW EIGEN RISICO. Zie artikel 7 en 8 VAN DE GARANTIEUITSLUITING EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE OP DEZE PRE-RELEASE SOFTWARE VAN TOEPASSING ZIJN.
13.2 Extra voorwaarden voor tryout versies, demo- en proefversies. Indien de Software een tryout, starter- demo- of proefversie van de Software ("Evaluatie Software") is, is het volgende artikel van toepassing. De Tryout Software kan beperkt van functionaliteit zijn en dient uitsluitend te worden gebruikt als demonstratie en evaluatie en is niet voor commercieel gebruik door u bestemd. HET GEBRUIK VAN TRY-OUT SOFTWARE DOOR U GESCHIEDT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. ZIE ARTIKEL 7 EN 8 VOOR DE GARANTIEUITSLUITINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE OP DE TRYOUT SOFTWARE VAN TOEPASSING ZIJN.
13.3 TIME OUT SOFTWARE. Indien de Software een timeoutversie is, wordt de werking daarvan na een aangewezen periode of aantal keren gebruik na installatie gestaakt. De licentie eindigt na een dergelijke periode of dergelijk aantal keren gebruik na installatie, tenzij deze door CompuSoft Software na de verwerving van een volledige eindgebruikerslicentie wordt verlengd. TOEGANG TOT BESTANDEN OF MET DEZE SOFTWARE VERVAARDIGDE UITVOER GESCHIEDT VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO.
13.4 Educatieve Softwareproducten. Indien de Software die u bij deze overeenkomst hebt ontvangen Educatieve Software is (Software die is vervaardigd en verspreid voor uitsluitend gebruik door Educatieve Eindgebruikers van het educatieve kanaal van CompuSoft Software), mag u de Software niet gebruiken tenzij u in uw jurisdictie kwalificeert als een Educatieve Eindgebruiker.
13.5 Door CompuSoft Software geleverde definitiebestanden. Indien deze Software door CompuSoft Software geleverde definitiebestanden bevat:
13.5.1 mag u de bestanden gebruiken op Computers als bedoeld in artikel 2 en de gegevens uitvoeren naar elk uitvoerapparaat dat met een of meer van dergelijke Computers is verbonden;
13.5.2 indien het Toegestane Aantal Computers vijf of minder bedraagt, mag u de bestanden downloaden naar het geheugen (harde schijf of RAM) van een uitvoerapparaat dat is verbonden met ten minste een van dergelijke Computers, met het doel de gegevens resident in een dergelijk uitvoerapparaat te hebben, en in één bijkomend uitvoerapparaat voor elk veelvoud van vijf dat wordt vertegenwoordigd door het Toegestane Aantal Computers;

CompuSoft Software, CliniNET, CliniNET Departemental, CliniNET Exchange, CliniNET Express, CliniNET Hub en CliniNET WebUpdate zijn handelsmerken van CompuSoft Software NV.

De Gebruikslicentie Hosting is van toepassing op CliniNET Departemental met databasehosting, CliniNET Express, CliniNET Agenda en CliniNET WebUpdate.

CompuSoft Software NV (“CompuSoft”) stelt met de hosting formule databaseruimte via het internet ter beschikking om u (“de klant”) de mogelijkheid te bieden om uw gegevens vanuit verschillende locaties te beheren. CompuSoft Software biedt hierbij ook een aantal bijkomende diensten welke u via uw account kunt activeren of deactiveren.

Door aankoop van onze hosting diensten stemt u in met de algemene voorwaarden van onze hosting diensten, zelfs indien u iemand anders toelaat om uw account te gebruiken om uw diensten in te stellen of te configureren. Elke wijziging aan uw account wordt steeds bevestigd via het opgegeven email adres of GSM nummer.

Om die diensten te kunnen aanbieden maakt CompuSoft Software beroep op hostingbedrijven die gespecialiseerd zijn in het beheren van datacenters. CompuSoft Software sluit enkel akkoorden af met hostingbedrijven die de nodige waarborgen en referenties kunnen voorleggen inzake bedrijfsbeheer (ISO 9001) en Security Management (ISO 200701). Hierbij wordt o.a. gegarandeerd dat
(a) strikte procedures worden gehanteerd met betrekking tot de toegang tot en de beveiliging van de databasegegevens,
(b) strikte back-up procedures worden gehanteerd met een retentie van minstens 14 dagen waarbij de maximum tijdsspanne voor verlies van data 24 uur kan bedragen,
(c) beveiligde verbindingen (SSL) worden aangeboden tussen de databaseserver en de werkstations van waaruit de databasegegevens worden beheerd en
(d) de reactietijden en oplostijden voor bedrijf kritische incidenten gegarandeerd zijn op maximum 5 uren tijdens kantooruren.

CompuSoft Software kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade zoals commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving. CompuSoft Software kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele uitval van de internetconnectie of door technische of andere storingen. De aansprakelijkheid van CompuSoft Software volgens of in verband met de hosting diensten zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de prijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de huur-dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op de specifieke huurdiensten waarmee de claim in verband staat.

De initiële huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode tot de aanvang van het volgend kalenderkwartaal. De hierop volgende huurovereenkomst wordt telkens afgesloten voor een periode van drie maanden en wordt stilzwijgend verlengd behoudens een opzeg door een van de partijen uiterlijk veertig dagen voor de aanvang van de eerstvolgende huurperiode. De klant dient tijdens de huurovereenkomst te beschikken over een WebUpdate abonnement op alle CompuSoft Software toepassingen die voor het beheer van de databasegegevens worden gebruikt. Wanneer niet voldaan is aan de abonnementsverplichtingen kan CompuSoft Software de hostingdiensten onderbreken. De huurprijs is afhankelijk van de ter beschikking gestelde databaseruimte. Bij overschrijding van de maximum databaseruimte tijdens de huurperiode wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld via zijn opgegeven email adres of GSM nummer en heeft CompuSoft Software het recht om een toeslag van 100% aan te rekenen op de capaciteitsoverschrijding tijdens de overschrijdingsperiode. De klant kan via de website de databaseruimte opvolgen en de nodige waarschuwingen via email of SMS activeren om capaciteitsoverschrijdingen te voorkomen. CompuSoft Software kan de hosting met onmiddellijke ingang stopzetten wanneer de databaseruimte het dubbele bereikt dan volgens het huurplan is overeengekomen.

Behoudens onderhoudstaken en tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de klant heeft CompuSoft Software geen toegang tot de gegevens van de database van de klant.

CompuSoft Software zal tijdens de huurovereenkomst, en gedurende dertig dagen na de huurovereenkomst, binnen de 48 uur, gevolg geven aan een verzoek van de klant via de CliniNET Supportaanvraag webpage om een laatste kopie van zijn gehoste database op DVD of Blu-ray disc te ontvangen. De administratie en verzendingskosten zijn ten laste van de klant.

De klant dient alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gehoste gegevens. Alle werkstations welke gebruikt worden om de gehoste gegevens te verwerken dienen voorzien te zijn van een bescherming via wachtwoorden. Elke informatie ter kennis van de klant en/of elk risico waarbij de vertrouwelijkheid van de gehoste gegevens in het gedrang zou kunnen gebracht worden dient onmiddellijk en schriftelijk door de klant aan CompuSoft Software meegedeeld te worden.